Kontrol Analiz Belgeleri ve Çeki Listesi

Kontrol Belgesi (Certificate of İnspection)

Dış ticarette, fiilî ihracatı başlatılacak malın kalitesinin, alım satım sözleşmesinde ismi yazılı olan malın kalitesiyle aynı olup olmadığının tespit edilmesi önem arz eder. Kontrol belgesi ihracatçı veya ithalatçının isteği üzerine, fiili ihracattan önce uluslar arası gözetim şirketlerince düzenlenir. Ancak, bazı tarım ürünlerinin ithalatı için düzenlenen bu belgenin alınması Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmelik’i gereğince zorunludur. Bu zorunluluğa istinaden, tarım ürünlerinde kontrol belgesi alınması için ilk aşamada Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne başvurulur.

Ekspertiz veya Analiz Raporu (certificate of quality or analysis)

Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren malların formüllerindeki elemanların isimlerini ve oranlarını gösteren belgedir. Bu belge, alıcının isteğine göre imalatçı veya bağımsız bir laboratuvar tarafından düzenlenebilir.İthal edilecek malın tahliline veya ölçülerinin tespitine gerek görüldüğünde, yetkili kuruluşlar veya alıcı firmanın tayin edeceği şahıs tarafından yapılan tahlil ve ekspertiz sonuçlarını açıklayan raporlara “ekspertiz raporu” denir

Helal Belgesi (halal certificate)

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Helal belgesi, müftülüklerce düzenlenmektedir.

Radyasyon Belgesi (radiation certificate)

Radyasyon belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir. İthalatçı belirli bir ağırlıktaki tarım ürününde belirli bir radyasyon derecesinden fazlasını kabul etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek “radyasyon belgesi” talep edebilir. Radyasyon belgesini düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu’dur.

Çeki Listesi (weight list)

Malın fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının brüt ve net ağırlığına ilişkin bilgilerin detaylı bir şekilde satışa ve şarta göre tarafsız bir şahıs tarafından beyan edilmek için düzenlenen bir belgedir. Çeki listeleri, her ambalaj içindeki malın brüt ve net ağırlığını belirten listelerdir. Hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim paket, çuval vs. ağırlığı içermektedir. Özellikle hasar durumlarında sigorta tazminatının yerine getirilmesinde başvurulan önemli belgelerden biridir. Uluslararası ticarete taraf olan kuruluşlarca istenilen detayda düzenlenebilir.

Leave a Reply